SPŠ Jozefa Murgaša mení svoju tvár

Aby sa nám podarilo vybudovať a rozvíjať školu, v ktorej sa budú žiaci a žiačky učiť prostredníctvom najmodernejšej techniky a súčasne sa v nej budú cítiť príjemne, nachádzajúc svoje zázemie, zapájame sa do série projektov. V súčasnosti sme zapojení do siedmych projektov zameraných na modernizáciu priestorov a technického vybavenia, na podporu vzdelávania a odbornej prípravy v celkovej výške viac než 7,5 miliónov eur.

Najväčšiu zmenu prinesú projekty:

Moderné vzdelávacie Technologické centrum Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša pre podporu digitalizácie priemyslu

a

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Modernizácia priestorov školy pre potreby vzniku vzdelávacieho technologického centra,

ktoré zabezpečuje Banskobystrický samosprávny kraj pomocou prostriedkov získaných z fondov Európskej únie, ako aj z iniciatívy Európskej komisie v spolupráci so Svetovou bankou Catching-Up Regions, ktorej cieľom je okrem iného zlepšenie kvality stredného odborného vzdelávania a zvyšovanie kvality vzdelávacieho prostredia.

Zámerom týchto iniciatív je vybudovať v prostredí školy Vzdelávacie inovačné Technologické centrum Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša pre moderné vzdelávanie a podporu digitálneho priemyslu, ktoré bude dlhodobo poskytovať absolventom a absolventkám uplatniteľné a aktuálne vzdelanie na vysokej vedomostnej úrovni. Vybudovanie moderného vzdelávacieho centra pre IKT a elektrotechniku vytvorí podmienky pre vznik koncentrovanej zóny odborných učební s pridanou hodnotou pre inovatívne vzdelávanie s dôrazom Industry 4.0, autonómne a robotické technológie, umelú inteligenciu, softvérové inžinierstvo, mechanickú a inžiniersku stránku výroby a rapid prototyping a 3D technológie.

Hlavný zámer projektu Modernizácia priestorov školy pre potreby vzniku vzdelávacieho technologického centra nachádzame už v samotnom názve. Modernizácia priestorov poskytne priestor pre atraktívne aplikované vzdelávanie na vysokej vedomostnej a odbornej úrovni. Modernizácia priestorov školy takisto vytvorí podmienky pre vznik inovačno-technologickej zóny SPŠJM s pridanou hodnotou pre inovatívne vzdelávanie.

V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia budovy školy. Zatepľuje sa obvodový plášť a vymieňajú sa osvetľovacie telesá v celej budove s cieľom zvýšiť jej energetickú hospodárnosť. Najväčšiu zmenu však predstavuje nadstavba časti budovy, kde vznikne deväť špecializovaných učební vybavených novou výpočtovou technikou, modelovňa s ateliérom pre 3D tlač, odborné kabinety ale aj prednášková sála pre 150 osôb. Rekonštruujú sa klasické aj odborné triedy. Postupne sú inštalované interaktívne dotykové obrazovky nahrádzajúce klasické tabule.

V ďalšom trakte školy vzniká inovačno-technologická zóna – priestor slúžiaci pre žiakov a žiačky v čase mimo vyučovania. Bude vybavený výpočtovou technikou a zariadením pre 3D tlač. Súčasťou zóny bude aj 3D kino. Dané vybavenie umožní žiactvu všetkých študijných odborov pracovať na ich projektoch, vytvárať prototypy modelov a taktiež nájsť na tomto mieste priestor na oddych a stretávanie sa s priateľmi. V popoludňajších hodinách bude inovačno-technologická zóna slúžiť aj žiactvu iných škôl či verejnosti.

V priestoroch SPŠJM sa súčasne buduje RTVS Kreatívne centrum vybavené najmodernejšou profesionálnou audiovizuálnou technikou, s ktorou sa budú môcť zoznámiť v rámci odborných predmetov a praxe žiaci a žiačky odboru multimédiá alebo žiactvo odboru elektrotechnika, ktoré sa špecializuje na obrazovú a zvukovú techniku.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša vyučujú štyri študijné odbory a navštevuje ju viac ako 600 žiakov a žiačok, rekonštrukcia počas plnej prevádzky nie je jednoduchá. Kvalitné odborné vzdelávanie si však vyžaduje, aby sa odborné predmety vyučovali v moderných, súčasnej dobe zodpovedajúcich učebniach, do ktorých by mali žiaci a žiačky vstúpiť už na začiatku nasledujúceho školského roka.

Všetky tieto zmeny prinesú veľký posun v modernizácii vyučovacieho procesu a umožnia, aby absolventi a absolventky SPŠJM získali vo zvolenom študijnom odbore aktuálne vzdelanie na vysokej vedomostnej úrovni. Súčasne sa skvalitní a spríjemní pracovné prostredie pre žiactvo, pedagogický zbor i nepedagogických zamestnancov a zamestnankyne školy a naša vzdelávacia inštitúcia získa i bezbariérový prístup, čím sa stane prístupnou aj pre osoby s telesným obmedzením (pre všetkých).

Otázka odborného vzdelávania a zručností sa stáva kľúčovou v európskom aj svetovom meradle. Je nutné identifikovať požiadavky na zabezpečenie kvality vzdelávania potrebnej v 21. storočí. To je možné prostredníctvom identifikácie východiskových problémov. Cieľom sa stáva modernizácia systému odborného vzdelávania podložená komplexnou a správne nastavenou koncepciou nesúcou v sebe všetky znaky a požiadavky súčasnej modernej doby priemyslu a možností spolupráce. Predkladané projekty obsahujú všetky tieto predpoklady.