Predmetové komisie

Na škole pracujú nasledovné predmetové komisie a ich vedúci.

PK JAZYK A KOMUNIKÁCIA

PaeDr. Soňa Chrenková

PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Mgr. Ján Zvara

PK INFORMAČNÝCH A SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ing. Miroslava Guzlejová

PK ELEKTROTECHNIKY

Ing. Július Kostolný

PK INTELIGENTNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ing. Jozef Dokoupil

PK MULTIMÉDIÍ

Mgr. art. Dana Iliašová Mazalová, ArtD.

KOORDINÁTOR PREVENCIE

Mgr. Barbora Bystrianska

KOORDINÁTOR FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Ing. Jana Lubyová