Škola: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Študijné odbory, ktoré môžete na našej škole študovať.

2675 M elektrotechnika

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie.

2561 M informačné a sieťové technológie

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí.

2567 M multimédiá

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie.

2559 M inteligentné technológie

Odbor vznikol vyváženou kombináciou a mixom odborov elektrotechniky a sieťových technológií. Pridáva počítačovú grafiku, dopĺňa internet vecí (IoT), technológie digitálnej firmy a SMART technológie.

Viac informácii

mailom alebo tel: 
Informácie najdete aj na: 

Vedenie školy

Ing. Kamil Kordík

riaditeľ školy

Telefón: 048-472 33 11

E-mail: kordik@spsjm.sk

E-mail: riaditel@spsjm.sk

Ing. Dana Juhásová

zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety

Telefón: 048-472 33 14

E-mail: juhasova@spsjm.sk

PaedDr. Lucia Búryová

zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Telefón: 048-472 33 13

E-mail: buryova@spsjm.sk

Ing. Jana Lubyová

zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť

Telefón: 048-472 33 14

Email: lubyova@spsjm.sk

Zamestnanci školy

Pedagických zamestnancov
0
Odborných zamestnancov
0
Nepedagogických zamestnancov
0

Informácie

Stravovanie:

V školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy.

Ubytovanie:

V školskom internáte na Internátnej ulici.

Mimoškolská činnosť:

Počas štúdia žiaci môžu navštevovať krúžky, navštevovať kurzy CISCO akadémie, elektrotechnickej spôsobilosti. Podrobné informácie je možné čerpať zo stránky školy www.spsjm.sk. Na škole je vydávaný školský časopis Plošák.