Školská jedáleň

Stravovanie je poskytované v školskej jedálni, v samostatnej budove. Strava je poskytovaná pre študentov a zamestnancov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa a cudzích stravníkov.

Ceny obedov a čas výdaja

Platný od 1.2.2024

Žiaci do 15 rokov
0,27
2,57

stravná jednotka s dotáciou

stravná jednotka bez dotácie

žiaci nad 15 rokov
2,82

stravná jednotka

zamestnanci SPŠJM
1,70

/stravná jednotka

Cudzí stravníci
5,50

/stravná jednotka

12:30 14:30

12:00-14:00

Kontakt

Šramová Eva- vedúca ŠJ

PTelefón

048/415 30 98 – kancelária

 0940 982 402 – p.Bačíková

Adresa

1234 Jedáleň sa nachádza za budovou SPŠ- J. Murgaša

Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom v školskej jedálni, alebo prostredníctvom internetovej stránky http://jedalen.spsjm.sk. Objednanie obedu je možné najneskôr do 7:30 toho istého dňa v ktorý si objednávam obed.

Čipová karta slúži na objednávanie stravy a pre študentov SPŠ – J.M. aj na evidenciu dochádzky. Každý stravník má pridelené heslo a po prihlásení sa na http://jedalen.spsjm.sk si môže stravu objednať, stornovať, zadať alebo vybrať z burzy. K dispozícii je aj kontrola odberu stravy, prehľad platieb a zostatky kreditov.

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 15:00 priamo na termináli v ŠJ, alebo cez http://jedalen.spsjm.sk do 7:30 nasledujúceho dňa.

Prevodným príkazom na účet ŠJ. Termín platby do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (august – máj). Platbu v hotovosti neakceptujeme. V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná. Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca! Zostatky kreditov treba kontrolovať tak, aby nevznikali vysoké preplatky.

Účet školskej jedálne

SK38 8180 0000 0070 0039 5016

Konštantný symbol

0308

Správa pre prijímateľa

Priezvisko a meno stravníka

Variabilný symbol

kódové číslo stravníka (pridelené vedúcou ŠJ)