Aj odborníci a odborníčky musia ovládať bontón a etiketu

SPŠ Jozefa Murgaša sa snaží pripraviť svojich žiakov a žiačky predovšetkým po stránke odbornej a vedomostnej. Aby však boli absolventi a absolventky školy na trhu práce úspešní a úspešné, musia vedieť profesionálne vystupovať a komunikovať. Aj vo výberových konaniach na pozície v oblasti IT zohrávajú dôležitú úlohu tzv. mäkké zručnosti. Preto sa snažíme, aby žiaci a žiačky  vedeli prezentovať svoje projekty, spolupracovať v tímových úlohách a v neposlednom rade – komunikovať. Fakt, že sa nám to darí, ukázalo aj nedávne krajské kolo súťaže SOČ, na ktorého organizácii sa podieľala SPŠ Jozefa Murgaša. Murgašáci a Murgašáčky vystupovali pri obhajobe svojich prác na vysokej odbornej úrovni a súčasne veľmi kultivovane a profesionálne. Rovnako nás potešila aj pochvala, ktorú za svoje správanie a vystupovanie dostali od niektorých členov a členiek hodnotiacich komisií žiaci, ktorí pomáhali s organizačným zabezpečením.

Súčasťou učebného plánu v študijnom odbore inteligentné technológie sú aj komunikačné a prezentačné zručnosti – predmet, ktorý je určený práve na rozvoj mäkkých zručností, s ktorými je spojené aj spoločenské správanie. Všeobecne platí, že najefektívnejšou cestou na ich zlepšenie sú prax a najrôznejšie cvičenia, ktoré v rámci štúdia prináša práve zážitkové vyučovanie. Žiaci tretieho ročníka preto absolvovali predstavenie v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a po jeho ukončení aj kurz stolovania, konzumácie jedál a nápojov, ktorý pre nich zabezpečila Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Zamestnanci školy veľmi ochotne pristúpili na spoluprácu a prezentovali pre našich žiakov spôsoby stolovania, etiketu pri stolovaní či dekantovanie vína s názornými ukážkami pre žiakov. V tejto spolupráci by sme chceli v budúcnosti pokračovať.

Sme presvedčení a presvedčené, že absolventov odboru inteligentné technológie pozvanie na obchodné rokovanie spojené s obedom alebo poverenie jeho organizovaním v budúcnosti nezaskočí.