Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 29.11.2023 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho spolu 17 žiakov zo všetkých ročníkov. V písomnej časti si mali žiaci otestovať svoje lexikálne vedomosti, gramatické zručnosti a okrem iného aj počúvanie a čítanie s porozumením. Do ústnej časti postúpilo sedem žiakov. Žiaci mali v rámci ústneho kola opísať obrázok, príp. vymyslieť príbeh. Potom nasledovalo voľné rozprávanie. Žiaci sa mali vyjadriť k témam: škola (povolanie) a mesto/doprava. Z ich voľného rozprávania vyplynulo, že žiaci na SPŠ JM neprežívajú žiadny stres počas vyučovania. Tvrdili, že učitelia a učiteľky im pomáhajú, usmerňujú ich a sú výborný kolektív v rámci školy, ale aj jednotlivých tried. Do školy cestujú radšej autobusom, vlakom, autom, ale nikdy nie na bicykli, pretože v rámci mesta nie je vybodovaný dostatok cyklotrás. Cestu bicyklom do školy považujú za adrenalín.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V rámci kategórie 2C súťažil jeden žiak – Juraj Beňo z III.IT, ktorý postúpil do ústneho kola. V ústnej časti predviedol vynikajúce rečové znalosti a zručnosti.

V kategórii 2D sa víťazom celoškolského kola ONJ stal Samuel Sekereš zo IV.C, na 2. mieste skončil Timotej Baláž zo IV.A a 3. miesto patrí Davidovi Alexandrovi Pircherovi zo IV.E. Do okresného kola ONJ v kategórii 2D postupujú dvaja žiaci, a to Samuel Sekereš a Timotej Baláž. Juraj Beňo postupuje v kategórii 2C do krajského kola ONJ.

Víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v ďalšom kole.

Mgr. Patrícia Škultétyová a Mgr. Mária Oršulová