Študijný odbor 2675 M elektrotechnika

Charakteristika študijného odboru:
  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva prakticky všetky oblasti technickej praxe v elektrotechnike a využívania IKT technológií, možnosť uplatnenia absolventov je veľmi široká
  • absolvent odboru elektrotechnika je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zameraniaObsah štúdia a profil absolventa si žiaci podľa záujmu môžu upraviť voľbou voliteľných predmetov a špecializovať sa v oblastiach:

priemyselná informatika

žiak získa poznatky z oblasti automatizácie, priemyselnej informatiky, robotiky, z riadenia technologických procesov, z návrhu a realizácie riadiacich systémov, z návrhu a realizácie elektronických bezpečnostných systémov

elektroenergetika

obsah odborných predmetov je zameraný na oblasti návrhu elektrických inštalácií, návrhu energetického riešenia inteligentných domov, prenosu údajov po energetických vedeniach, využití elektrickej energie pri osvetľovaní, vykurovaní.

obrazová a zvuková technika

žiak získa potrebné vedomosti v oblasti aplikácií elektronických zariadení na využívaných na spracovanie obrazu a zvuku, pri obsluhe rozhlasových a televíznych štúdií, pri tvorbe multimediálnych aplikácií s využitím IKT technológií

informačné technológie a programovanie

obsah odborných predmetov je orientovaný na oblasť informatiky a IKT technológií, vytváranie aplikácií vo vyšších programovacích jazykoch C++, Java, vytváranie web aplikácií, spracovanie informácií