Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


  • obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v sieťových a serverových technológiách, možnosť uplatnenia absolventov je predovšetkým v oblasti IKT špecialistov, správcov počítačových sietí a serverov


  • absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania


  • štúdium je realizované v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie, projekt umožňuje pre žiakov dostupnosť najmodernejších technológií v oblasti informatiky


  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí