Databázová olympiáda preverila znalosť jazyka SQL u našich tretiakov

Dňa 10. mája 2024 sa konal štvrtý ročník Databázovej olympiády, ktorú organizoval Ústav informatiky PF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre žiakov a žiačky stredných škôl. Našu školu v súťaži reprezentovalo päť žiakov tretieho ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie.

Všetkým našim piatim súťažiacim sa podarilo umiestniť v prvej polovici výsledkovej listiny. Najlepší výsledok dosiahol Samuel Šadlák, ktorý obsadil druhé miesto.

Súťaž, ktorá prebiehala online a spočívala v konštruovaní SQL dopytov (tzv. SELECT-ov), preverila ich schopnosť rozumieť relačnej databáze a využívať jazyk SQL, ktorý umožňuje komunikáciu s databázou, jej správu a získavanie informácií z uložených dát. Jeho znalosť je výhodou aj pre vývojárov moderných aplikácií, pretože im umožňuje efektívne integrovať aplikácie s databázou a manipulovať s dátami podľa potreby.

Súťažiaci a súťažiace mali na vyriešenie štyroch náročných úloh dve hodiny. Okrem samotného riešenia a výstupu z programu MySQL súťažiaci a súťažiace museli popísať a zdôvodniť postup, ktorý pri riešení úlohy použili.  

Všetkým blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.