Aj technici môžu byť gentlemani a techničky dámy

Súčasná digitalizovaná doba a obdobie pandémie preniesli komunikáciu medzi ľuďmi do online priestoru, čo spôsobilo, že mnoho mladých nemalo príležitosť získať prax a osvojiť si pravidlá etikety v reálnom živote. Výhodou pre žiakov a žiačky odboru inteligentné technológie je, že súčasťou ich študijného programu je aj predmet komunikačné a prezentačné zručnosti, ktorý sa zameriava na zdokonaľovanie osobnej prezentácie, vystupovania, ale venuje sa aj témam spoločenského správania, ktoré sú s týmito oblasťami spojené.

Jednou z neodmysliteľných súčastí etikety je aj stolovanie. Predstavuje je súhrn spoločenských pravidiel a estetických noriem, ktoré sa týkajú správania sa pri jedle a pití, správania sa voči obsluhujúcemu personálu, ale aj správneho prestierania či hygieny pri servírovaní.

Nadobudnúť praktické skúsenosti v tejto oblasti v školskej lavici je priam nemožné. Preto sa počas druhého júnového týždňa skupiny žiakov a žiačok III. IT vydali na obed. Avšak, nie do školskej jedálne, ale do jedálne Okresného úradu v Banskej Bystrici, kde ich čakali slávnostne prestreté stoly, niekoľkochodový obed a obsluhujúci personál – žiaci a žiačky Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici.

Celý slávnostný obed bol sprevádzaný odborným výkladom a praktickými ukážkami týkajúcimi sa prestierania, ale aj správania sa pri stole. Vedomosti žiakov a žiačok preveril kvíz. Víťazi a víťazky kvízu získali odmenu vo forme miešaného nealko drinku. Na záver celá skupina zúčastnených absolvovala test a k dobrej nálade prispela aj drobná sladká odmena.

Takéto hodiny sú nielen spestrením bežného vyučovania, ale prinášajú žiakom a žiačkam okrem vedomostí aj sebaistotu, že sa nedopustia spoločenského prešľapu. Takéto znalosti sú nevyhnutným predpokladom rozvoja kultivovanej osobnosti absolventa a absolventky SPŠ JM, vďaka čomu sa stanú úspešnými nielen na trhu práce, ale aj v spoločenskom živote.

Ďakujeme Ing. Zuzane Gargulákovej, mentorke, ktorá pôsobí na našej škole za nápad a organizačné zabezpečenie akcie.