Študijný odbor 2567 M multimédiá

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


  • obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácii multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií


  • absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania, prípadne umeleckého smeru


  • štúdium je realizované v rámci projektu experimentu schváleného MŠ SR a prebieha formou najmodernejších vyučovacích metód s využitím IKT, formou samostatných projektov žiak prakticky aplikuje vedomosti pri tvorbe multimediálnych produktov v oblasti spracovania textov, obrazov, zvuku, webu, modelov, animácií, syntetickej hudby a filmových efektov


  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanieVideoprezentácia odboru

Práce žiakov: Animácie 3D modelov