Deň otvorených dverí

6. a 7. decembra sa na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša opäť konal Deň otvorených dverí, v rámci ktorého záujemcovia a záujemkyne o štúdium z deviatych ročníkov základných škôl, ich rodičia, ale aj bývalí absolventi, mali možnosť získať odpovede na veľké množstvo otázok o štúdiu, organizácii vyučovania, mimoškolských aktivitách, živote školy, prijímacom konaní a o možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia. 

Po privítaní si hostia a hostky vypočuli základné informácie o škole, potom navštívili odborné učebne a pracoviská. Tieto návštevy im umožnili získať lepšiu predstavu o náplni štúdia v jednotlivých odboroch. Pre veľký počet záujemcov a záujemkýň sa prehliadky konali v polhodinových intervaloch. Na jednotlivé prehliadky sa zúčastnení a zúčastnené vopred registrovali. 

Už pri vstupe do školy všetkých privítali naši žiaci a žiačky zo všetkých študijných odborov. Na malú chvíľku sa stali sprievodcami a sprievodkyňami, boli pre všetkých k dispozícii, odpovedali na položené otázky žiactva a rodičov a snažili sa zúčastneným priblížiť život školy a štúdium aj z vlastnej perspektívy.  

Budúcich Murgašákov a Murgašáčky zaujala aj možnosť zapojiť sa do súťaže Ukáž, čo vieš, ktorú škola aj v tomto roku organizuje pre budúcich prvákov a prváčky. Umiestnenie v súťaži znamená, že získané body môžu zvýšiť šancu uspieť na prijímacom konaní. 

Deň otvorených dverí je každoročnou príležitosťou pre deviatakov a deviatačky vstúpiť do školy, pozrieť sa ako prebieha vyučovanie, zoznámiť sa so svojimi budúcimi spolužiakmi, a tak získať lepšiu predstavu o tom, či zvolený študijných odbor spĺňa ich predstavy. Mnohí a mnohé z nich sa utvrdili vo svojom presvedčení, že práve štúdium elektrotechniky, informačných a sieťových technológií, inteligentných technológií či multimédií je pre nich to pravé. Všetkým ďakujeme za návštevu. 

Poďakovanie patrí aj pedagogickému zboru a žiactvu za to, že sa na príprave a priebehu Dňa otvorených dverí podieľali a prispeli k prezentácii našej školy a jej študijných odborov. 

Deň otvorených dverí v číslach: 

  • počas dvoch dní sa konalo 19 organizovaných prehliadok školy, 
  • počas jednej prehliadky navštívili hostia a hostky 10 odborných učební a pracovísk,
  • v rámci DOD navštívilo školu viac 400 záujemcov a záujemkýň o štúdium a ich rodičov.